KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

ĐƠN VỊ NÀO CẦN LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 20, Nghị định 113/2017/NĐ-CP, chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất có ít nhất 01 hóa chất thuộc Phụ lục IV, Nghị định 113/2017/NĐ-CP với khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng khối lượng quy định tại Phụ lục này phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (gọi tắt là Kế hoạch) đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm mà dự án có hoạt động.

THỜI ĐIỂM LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 20, Nghị định 113/2017/NĐ-CP, Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phải được thẩm định, phê duyệt trước khi chính thức đưa dự án vào hoạt động.

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 20, Nghị định 113/2017/NĐ-CP, cơ quan thẩm định, phê duyệt Kế hoạch là bộ quản lý ngành, lĩnh vực (Bộ Công thương).

NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Theo quy định tại Điều 39, Nghị định 113/2017/NĐ-CP, nội dung của Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố:

 • Thông tin về đặc tính, khối lượng, công nghệ sản xuất, sử dụng hóa chất, đặc điểm điều kiện địa lý, dân cư, môi trường nơi có hoạt động hóa chất.
 • Dự báo các nguy cơ gây ra sự cố và kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ sự cố hóa chất.
 • Dự báo tình huống xảy ra sự cố hóa chất và các giải pháp phòng ngừa.
 • Năng lực ứng phó sự cố hóa chất bao gồm trang thiết bị, nhân lực, kế hoạch phối lợp với các lực lượng tại địa phương, kế hoạch sơ tán người, tài sản.
 • Phương án khắc phục hậu quả sự cố hóa chất theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

ĐỐI TƯỢNG CẦN LẬP BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Theo quy định tại Khoản 1a, Điều 21, Nghị định 113/2017/NĐ-CP, chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 20, Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (gọi tắt là Biện pháp) trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động.

CƠ QUAN BAN HÀNH BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Theo quy định tại Khoản 1b, Điều 21, Nghị định 113/2017/NĐ-CP, chủ đầu tư ra quyết định ban hành Biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

HỒ SƠ XÂY DỰNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (đối với DN Việt Nam) và giấy phép đầu tư (với DN nước ngoài)
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và Giấy phép kinh doanh của chi nhánh (nếu có)
 • Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC hay Giấy chứng nhận thẩm duyệt và nghiệm thu hệ thống PCCC tại doanh nghiệp
 • Quyết định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hay Đề án BVMT hay Cam kết BVMT hay Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn về môi trường.
 • Biện pháp chữa cháy và biện pháp cứu hộ cứu nạn, Biên bản kiểm tra PCCC định kỳ.
 • Bản vẽ mặt bằng tổng thể dự án
 • Bản vẽ Sơ đồ thoát hiểm tổng thể dự án
 • Danh sách tên hóa chất (công thức hóa học nếu có) khối lượng, phiếu an toàn hóa chất của mỗi loại.
 • Bản vẽ các vị trí lưu trữ, bảo quản hóa chất, hiện tại và dự kiến (nếu có) trong mặt bằng dự án. (Cần phân biệt rõ các điểm ngầm, nổi, nửa ngầm.
 • Mỗi vị trí cung cấp thêm thông tin:
 • Diện tích (DxR)
 • Để loại hóa chất gì
 • Số lượng người dự kiến có mặt tại đây
 • Thống kê Các loại bao bì, bồn, thùng chứa hóa chất nguy hiểm (Vật liệu chế tạo, và kích thước), các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất…
 • Danh sách Các phương tiện, hệ thống vận chuyển nội bộ dự kiến sử dụng trong dự án (chi tiết cho tưng khu vực nếu có)
 • Danh sách nhân lực quản lý hóa chất, sơ đồ tổ chức
 • Danh sách trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất, số lượng, tình trạng thiết bị cho mỗi khu vực sử dụng
 • Nội quy lưu trữ hàng hóa, xuất nhập hàng hoá.

THỜI HẠN LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 20, Nghị định 113/2017/NĐ-CP, Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phải được thẩm định, phê duyệt trước khi chính thức đưa dự án vào hoạt động.

NĂNG LỰC CỦA VIECA

VIECA là đơn vị Uy tín có nhiều năm kinh nghiệm lập Kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho nhiều đơn vị.

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Vinacontrol, có uy tín và tính chuyên nghiệp cao.

CÁC NHIỆM VỤ LẬP KẾ HOẠCH, BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT ĐÃ THỰC HIỆN BỞI VIECA XEM THÊM TẠI ĐÂY