Luật bảo vệ môi trường

Luật bảo vệ môi trường 2020

Luật tài nguyên nước

Luật tài nguyên nước 2012

Luật hóa chất

Luật hóa chất 2007

Luật Tài nguyên, MT biển và hải đảo

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015