Mỗi lĩnh vực đầu tư có một đặc thù riêng và đều phải tuân thủ các quy định pháp luật về lĩnh vực đầu tư của mình. Một trong số các quy định pháp luật mà dự án cần phải tuân thủ là các quy định về bảo vệ môi trường. Các hồ sơ về môi trường mà dự án cần thực hiện không chỉ trong giai đoạn đoạn chuẩn bị dự án mà trong suốt quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án. Các hồ sơ về môi trường nếu không hoàn thiện kịp thời sẽ làm chậm tiến độ của dự án gây thiệt hại về kinh tế cho Chủ đầu tư. Trong một số trường hợp có thể bị phạt nếu thiếu các giấy phép, hồ sơ về môi trường.

Với tôn chỉ Đồng hành cùng Khách hàng để hướng tới mục tiêu “Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường”, VIECA cung cấp các dịch vụ sau:

Báo cáo rà soát quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư

Báo cáo Đề xuất Dự án đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp