BÁO CÁO ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ/
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  • Báo cáo đề xuất dự án đầu tư là một phần của hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  • Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất đầu tư

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Đối tượng phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo Khoản 1, Điều 37, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm

  • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
  • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14

Cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo Điều 39, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 39, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14
  2. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 39, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.
  3. Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
  • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
  • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
  • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.