BÁO CÁO RÀ SOÁT QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Mỗi lĩnh vực đầu tư có một đặc thù riêng và có các yêu cầu pháp lý riêng cho lĩnh vực đó. Với mục đích hỗ trợ chủ đầu tư có cái nhìn tổng quát về các yêu cầu pháp lý cần thực hiện, VIECA cung cấp dịch vụ lập báo cáo rà soát quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đây là cẩm nang cần thiết cho mọi dự án trước khi quyết định đầu tư.

Báo cáo rà soát quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư sẽ gồm các nội dung chính sau đây:

  • Cụ thể các yêu cầu pháp lý cho lĩnh vực dự kiến đầu tư, yêu cầu này không chỉ dừng lại ở các quy định về môi trường mà còn là các quy định khác có liên quan ví dụ khoáng sản, hóa chất, … và các quy định khác của địa phương nơi dự kiến thực hiện dự án.
  • Chi tiết các yêu cầu pháp lý cho từng giai đoạn đầu tư
  • Dự kiến thời gian và kinh phí thực hiện cho từng yêu cầu pháp lý của dự án

Một số khó khăn có thể gặp phải trong quá trình đầu tư và giải pháp khắc phục