ĐƠN VỊ NÀO PHẢI ĐĂNG KÝ KHBVMT

Đối tượng phải đăng ký KHBVMT được quy định tại cột (5) Phụ lục II, Mục I, Phụ lục Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

 • Dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại cột 5 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 01 tấn/ngày (24 giờ) đến dưới 10 tấn/ngày (24 giờ) hoặc khí thải từ 5.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ (bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) trừ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại cột 3 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định này.

THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ KHBVMT

Theo quy định tại Khoản 11, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Điều 18, Nghị định 18/2015/NĐ-CP), Chủ dự án cần phải được cấp có thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trước các thời điểm triển khai thực hiện hoặc xây dựng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

CƠ QUAN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KHBVMT

Theo quy định tại Khoản 12, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP (sửa đổi Khoản 1, Điều 19, Nghị định 18/2015/NĐ-CP), tùy thuộc vào vị trí và quy mô dự án, cơ quan xác nhận đăng ký KHBVMT gồm:

 • Cơ quan chuyên môn BVMT cấp tỉnh; hoặc
 • UBND cấp huyện.

NỘI DUNG KHBVMT

Theo quy định tại Khoản 11, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 18, Nghị định 18/2015/NĐ-CP); nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm:

 • Phần thuyết minh có các nội dung quy định tại Điều 30 Luật bảo vệ môi trường và phần thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công (trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước) đối với công trình xử lý chất thải (đối với trường hợp phải xây lắp công trình xử lý chất thải theo quy định) theo quy định của pháp luật về xây dựng; có phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình thi công xây dựng và khi dự án đi vào vận hành, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định;
 • Đối với dự án, phương án mở rộng quy mô, nâng công suất của cơ sở đang hoạt động, nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường phải có nội dung đánh giá về tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở cũ; đánh giá tổng hợp tác động môi trường của cơ sở cũ và dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mở rộng, nâng công suất mới.

Theo quy định tại Khoản 12, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 19, Nghị định 18/2015/NĐ-CP); cấu trúc và nội dung cụ thể KHBVMT được quy định theo Mẫu số 02 phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm Nghị định 40/2019/NĐ-CP như sau:

 • MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG I: MÔ TẢ SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ. Thông tin chung về dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Nguyên, nhiên liệu sử dụng và các sản phẩm của dự án; Chi tiết các hạng mục công trình của dự án; Hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án…
 • CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN; DỰ BÁO CÁC LOẠI CHẤT THẢI PHÁT SINH VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Dự báo tác động và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường trong theo các giai đoạn triển khai xây dựng dự án và khi dự án đi vào vận hành; Nêu rõ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện cho từng giai đoạn của dự án
 • CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Nêu rõ kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, Kế hoạch quan trắc môi trường.

QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ XÁC NHẬN KHBVMT

Hồ sơ đăng ký KHBVMT được thực hiện theo quy trình sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ tài liệu từ dự án;
 • Bước 2: Khảo sát khu vực thực hiện dự án;
 • Bước 3: Dự thảo báo cáo;
 • Bước 4: Trình Chủ dự án, chỉnh sửa theo góp ý của Chủ dự án;
 • Bước 5: Nộp hồ sơ;
 • Bước 6: Hoàn thiện KHBVMT, nộp lại cơ quan thẩm định và xác nhận;
 • Bước 7: Xác nhận KHBVMT.

NĂNG LỰC CỦA VIECA

VIECA là đơn vị Uy tín có nhiều năm kinh nghiệm Tư vấn các thủ tục môi trường – xã hội giúp cho các Doanh nghiệp v.v.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU LẬP HỒ SƠ XÁC NHẬN KHBVMT DO VIECA TƯ VẤN XEM TẠI ĐÂY