ĐƠN VỊ NÀO CẦN LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Theo quy định tại Điều 37, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT, đối tượng cần lập Báo cáo công tác BVMT là chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trừ chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của KCN (thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về BVMT KCN).

THỜI HẠN LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Theo quy định tại Khoản 1c, Điều 37, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT:

  • Báo cáo công tác BVMT được lập định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12)
  • Thời hạn gửi Báo cáo cho cơ quan quản lý: trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

CƠ QUAN NHẬN BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Theo quy định tại Khoản 1d, Điều 37, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT, cơ quan quản lý nhận Báo cáo công tác bảo vệ môi trường gồm:

  • Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo ĐTM, đề án BVMT, KHBVMT hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở
  • Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ)

NỘI DUNG BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP MÔI TRƯỜNG

  • Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải
  • Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải
  • Về quản lý chất thải rắn
  • Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

PHẦN II: TÌNH HÌNH THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CTRSH, CTRCNTT, CTRNH

  • Đối với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH, CTRCNTT
  • Đối với chủ xử lý

PHẦN 3. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU

PHẦN 4. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

KINH NGHIỆM LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BVMT

Chủ đầu tư nên có ít nhất 01 cán bộ có nhiệm vụ lưu trữ các loại giấy tờ liên quan đến nội dung môi trường để thuận lợi cho việc làm Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm. Chủ đầu tư nên ký với tư vấn trước ít nhất 2 tháng trước ngày hết hạn nộp báo cáo.

Với công ty không có nhân sự chuyên trách, VIECA có dịch vụ hỗ trợ chủ đầu tư thiết lập danh mục hồ sơ cần có và lưu tại dự án, cũng như đề xuất các nội dung liên quan đến môi trường cần thực hiện trong 1 năm của dự án.