Thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

ĐƠN VỊ NÀO CẦN ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CTNH

Theo Điều 12, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH, trừ một số đối tượng sau đây không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ:

  • Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;
  • Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm);
  • Cơ sở dầu khí ngoài biển.

THỜI HẠN VÀ THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CTNH

Theo Khoản 2, Điều 6, Nghị định 38/2015/NĐ-CP, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH chỉ thực hiện một lần (không gia hạn, điều chỉnh) khi bắt đầu có hoạt động phát sinh CTNH

THẨM QUYỀN CẤP SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CTNH

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 12, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT, nơi đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNHH là Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

  • Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.
  • Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất.
  • Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.
  • Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho cơ sở.
  • Trình nộp cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép.

NĂNG LỰC CỦA VIECA

VIECA đã hoàn thành hàng trăm báo cáo bảo vệ môi trường trong đó có các dự án về đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

CÁC NHIỆM VỤ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CTNH ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI VIECA XEM THÊM TẠI ĐÂY