ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

ĐƠN VỊ NÀO CẦN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại cột (3) Phụ lục II, Mục I, Phụ lục Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 18/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại Khoản 5, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP), Chủ dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM trước các thời điểm sau đây:

 •  Đối với dự án khai thác khoáng sản, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản;
 • Đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ;
 • Đối với dự án đầu tư xây dựng, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước).Trường hợp dự án có cùng một cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì các hồ sơ nêu trên được trình đồng thời để thẩm định theo quy định;
 • Đối với các dự án khác không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và c khoản này, trình trước khi quyết định đầu tư dự án.

CẤP THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định 18/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại Khoản 5, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP), tùy thuộc vào đối tượng, quy mô dự án, thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định như sau:

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy định tại Phụ lục III Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP trừ các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh;
 • Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của mình, trừ các dự án thuộc Phụ lục III, Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP;
 • Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh và các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của mình, trừ các dự án thuộc Phụ lục III Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP;
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn không thuộc đối tượng quy định tại các điểm trên.

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM

Theo quy định tại Phụ lục I – mẫu số 04, TT25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019, quy định về mẫu cấu trúc và nội dung cụ thể báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

 • MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG I: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN. Nêu rõ ràng, chi tiết về các hạng mục công trình của dự án; nguyên vật liệu, hóa chất trong các giai đoạn xây dựng, sản xuất, vận hành; Công nghệ sản xuất vận hành; Các công trình và biện pháp bảo vệ MT của dự án…
 • CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN. Tóm tắt điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực dự án; Đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước, không khí, trầm tích,… ít nhất 03 đợt khảo sát; Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện dự án.
 • CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG.
 • Việc đánh giá tác động của dự án đến môi trường được thực hiện theo các giai đoạn triển khai xây dựng dự án và khi dự án đi vào vận hành (vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại) và phải được cụ thể hóa cho từng nguồn gây tác động, từng đối tượng bị tác động. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện phải phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đối với từng tác động đã được đánh giá.
 • Đối với dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ của cơ sở, khu công nghiệp đang hoạt động phải đánh giá tổng hợp tác động môi trường của cơ sở, khu công nghiệp cũ và dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ của dự án mới.
 • CHƯƠNG IV: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG (Chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản). Thể hiện chi tiết các nội dung sau: Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường; nội dung cải tạo, phục hồi môi trường; kế hoạch thực hiện; Dự toán kinh phí.
 • CHƯƠNG V: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG. Tổng hợp Chương trình quản lý môi trường; Xây dựng chương trình giám sát môi trường cho các giai đoạn (1) Thi công xây dựng, (2) Vận hành thử nghiệm, (3) Dự kiến khi vận hành thương mại.
 • CHƯƠNG VI: KẾT QUẢ THAM VẤN. Tóm tắt về quá trình và kết quả tham vấn cộng đồng; Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học (nếu có); Tham vấn tổ chức chuyên môn về tính chuẩn xác của mô hình (nếu có)
 • KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

LỆ PHÍ THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT ĐTM

Theo Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/06/2018 do Bộ tài chính ban hành. Đối với các dự án có báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định có biểu mức thu phí thẩm định và phê duyệt ĐTM như sau:

 • Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng.
 • Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông).
 • Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi.
 • Nhóm 4. Dự án giao thông.
 • Nhóm 5. Dự án công nghiệp.
 • Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên).
 • Đối với các dự án thuộc từ 02 nhóm trở lên thì áp dụng mức phí của nhóm có mức thu cao nhất./.

Đối với các dự án có báo cáo ĐTM do cơ quan cấp tỉnh thực hiện thẩm định, mức thu phí do địa phương quy định.

QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT ĐTM

Lập báo cáo ĐTM được thực hiện theo quy trình sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ tài liệu từ dự án;
 • Bước 2: Khảo sát khu vực thực hiện dự án, thu thập mẫu môi trường, sinh thái (nếu có);
 • Bước 3: Thiết lập và chạy mô hình toán; tham vấn tính chuẩn xác của mô hình (nếu có);
 • Bước 4: Dự thảo báo cáo ĐTM;
 • Bước 5: Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học (đối với dự án thuộc phụ lục IIa);
 • Bước 6: Tham vấn cộng đồng (nếu có);
 • Bước 7: Chỉnh sửa báo cáo ĐTM theo ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng;
 • Bước 8: Nộp hồ sơ xin phê duyệt báo cáo ĐTM tại cơ quan thẩm định và phê duyệt;
 • Bước 9: Hội đồng thẩm định ĐTM khảo sát thực tế khu vực dự án; lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia; họp chuyên gia theo chuyên đề (nếu có);
 • Bước 10: Trình bày báo cáo ĐTM tại cuộc họp Hội đồng thẩm định;
 • Bước 11: Hoàn thiện báo cáo ĐTM theo ý kiến hội đồng (nếu có) và nộp lại cơ quan thẩm định và phê duyệt.
 • Bước 12: Phê duyệt ĐTM.

NĂNG LỰC CỦA VIECA

Trong những năm qua, VIECA đã hoàn thành hàng trăm ĐTM cho các dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp, Khu đô thị, Cảng biển, Các nhà máy, Cơ sở sản xuất, Tòa nhà văn phòng, Bệnh viện, Nhà máy xử lý chất thải, Cơ sở chăn nuôi, Khai thác khoáng sản, Nạo vét, v.v..

CÁC NHIỆM VỤ LẬP BÁO CÁO ĐTM ĐÃ THỰC HIỆN BỞI VIECA XEM THÊM TẠI ĐÂY