ODA – CÁC CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI

ODA viết tắt của cụm từ Official Development Assistance là một hình thức đầu tư nước ngoài và có nguồn vốn vay ưu đãi, gọi là ‘Hỗ trợ phát triển chính thức’.

Cũng như các dự án đầu tư khác thì việc đánh giá, rà soát các vấn đề tiềm ẩn về môi trường là công việc bắt buộc phải thực hiện trước khi phê duyệt dự án. Bên cạnh việc đảm bảo các rà soát và tiêu chuẩn của chính phủ Việt Nam thì việc tuân thủ các chính sách an toàn môi trường và xã hội của nhà tài trợ là yêu cầu bắt buộc đối với các dự án này.

Dưới đây là một số các báo cáo cần được xây dựng tuân thủ theo chính sách an toàn môi trường & xã hội của các nhà tài trợ:

  • Đánh giá tác động môi trường (EIA);
  • Đánh giá tác động xã hội (SA)
  • Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA)
  • Kế hoạch bảo vệ môi trường (EMP)
  • Kế hoạch tái định cư (RAP hoặc RP)
  • Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

Các báo cáo được xây dựng dựa trên khung chính sách của từng dự án. Nhà tài trợ là đơn vị kiểm định, phê duyệt các báo cáo này.

NĂNG LỰC CỦA VIECA

VIECA là đơn vị có nhiều kinh nghiệm, đã tham gia và phối hợp thực hiện rất nhiều dự án ODA triển khai rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước. Cán bộ và chuyên gia của VIECA là những người có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tế và thành thạo ngoại ngữ.

VIECA là đơn vị tư vấn đã đăng ký và có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ về môi trường, xã hội, sinh thái của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

Ngoài ra VIECA có đầy đủ trang thiết bị, hệ thống phòng thí nghiệm và giấy chứng nhận “Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014-NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ” với mã số VIMCERTS 275

CÁC NHIỆM VỤ LẬP BÁO CÁO CHO CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN VAY ODA ĐÃ THỰC HIỆN BỞI VIECA XEM THÊM  TẠI ĐÂY