ĐƠN VỊ NÀO PHẢI LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

Chủ dự án thuộc đối tượng phải đầu tư xây dựng/ lắp đặt các công trình xử lý chất thải (nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại) theo quy định phải lập Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quy định tại Khoản 9, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP, bổ sung Điều 16b, Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

THỜI ĐIỂM LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP bổ sung Khoản 2, Điều 16b, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Chủ dự án thuộc đối tượng phải đầu tư xây dựng và lắp đặt các công trình xử lý chất thải chỉ được đưa vào vận hành thử nghiệm đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Đã hoàn thành các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có);
 • Đã lắp đặt hoàn thành các thiết bị, hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục để giám sát chất lượng nước thải, khí thải theo quy định của pháp luật;
 • Có quy trình vận hành các công trình xử lý chất thải của dự án, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường;
 • Có hồ sơ hoàn công công trình xử lý chất thải đã được bàn giao, nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng. Chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ hoàn công công trình xử lý chất thải;
 • Lập và gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực hiện dự án và cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước ít nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án theo Mẫu số 09 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Như vậy Chủ dự án cần Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải ngay sau khi hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt công trình xử lý chất thải.

CƠ QUAN NHẬN KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ KIỂM TRA CÁC CÔNG TRÌNH XLCT

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP bổ sung tại Khoản 2đ, Điều 16b, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, cơ quan nhận Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình XLCT gồm:

 • Cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh nơi thực hiện dự án;
 • Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM.

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP bổ sung Khoản 6, Điều 16b, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, cơ quan kiểm tra các công trình XLCT là cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh nơi triển khai dự án.

NỘI DUNG KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

Mẫu cấu trúc và nội dung của Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình XLCT được lập theo Mẫu số 09 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2016/NĐ-CP, bao gồm:

 • Thông tin chung về quá trình triển khai thực hiện Dự án;
 • Liệt kê chi tiết, đầy đủ các các công trình xử lý chất thải phải xây dựng, lắp đặt theo yêu cầu của quyết định phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo ĐTM;
 • Kết quả hoàn thành các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành phục vụ quá trình vận hành thử nghiệm (bao gồm toàn bộ hoặc từng hạng mục), bao gồm:
  • Báo cáo chi tiết từng công trình, thiết bị xử lý nước thải, khí thải; Công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại;
  • Tính toán cân bằng nước dự kiến trong quá trình vận hành dự án;
  • Hồ sơ bản vẽ hoàn công đối với công trình xử lý chất thải;
 • Chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của Dự án, gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, …
 • Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải;

NĂNG LỰC CỦA VIECA

VIECA là đơn vị Uy tín có nhiều năm kinh nghiệm Tư vấn xây dựng kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải.

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Vinacontrol, có uy tín và tính chuyên nghiệp cao.

Nhiều kinh nghiệm phối hợp và làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương.

CÁC NHIỆM VỤ LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XLCT ĐÃ THỰC HIỆN BỞI VIECA XEM THÊM TẠI ĐÂY