Định hướng phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường là xu thế tất yếu đối với bất cứ doanh nghiệp nào đã đang và sẽ hoạt động tại Việt Nam. Do đó, khi doanh nghiệp đầu tư một dự án, một trong những vấn đề đầu tiên doanh nghiệp cần phải quan tâm là dự án triển khai sẽ gây ra tác động gì tới môi trường, xã hội. Theo quy định, phụ thuộc vào quy mô, công suất và loại hình dự án, mà dự án sẽ phải lập: