ĐƠN VỊ NÀO CẦN XIN GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BVMT

Quy định tại Khoản 10, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Khoản 1, Điều 17, Nghị định 18/2015/NĐ-CP: Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (bao gồm công trình xử lý chất thải và các công trình bảo vệ môi trường khác) trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày trong trường hợp các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Theo Khoản 10, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Khoản 2, Điều 17, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Các dự án không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này không phải thực hiện kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Chủ dự án phối hợp với tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để quan trắc chất thải (nếu có), bảo đảm các nguồn chất thải trước khi thải ra môi trường phải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thông báo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành.

THỜI ĐIỂM LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BVMT

Quy định tại Khoản 10, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 17, Nghị định 18/2015/NĐ-CP), chủ dự án phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày trong trường hợp các công trình BVMT đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Theo điều 10, thông tư 25/2019/TT-BTNMT, quy định về quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án, cơ sở; trách nhiệm giám sát của của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

  • Một mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu đơn lấy ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa – chiều, chiều – tối) hoặc ở 03 thời điểm khác nhau (đầu, giữa, cuối) của ca sản xuất, được trộn đều với nhau;
  • Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình xử lý ít nhất 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Tần suất quan trắc tối thiểu là 15 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của từng công đoạn xử lý);
  • Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý ít nhất là 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh.

Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải từ 03 đến 06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm.

Thời điểm cần phải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT là 03 tháng trước khi hết hạn thời gian vận hành thử nghiệm.

CƠ QUAN CẤP PHÉP GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BVMT

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung của khoản 3c, Điều 16b, Nghị định 18/2015/NĐ-CP), cơ quan kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT là cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM.

NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Quy định tại Khoản 10, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung Điểm b, Khoản 3, Điều 17, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án được hoàn thành theo Mẫu số 13 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  • Thông tin chung về dự án: Các công trình bảo vệ môi trường của dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án) đã hoàn thành. Nêu rõ, chi tiết về mạng lưới thu gom (nước mưa, nước thải); quy mô; công nghệ xử lý; đặc tính kỹ thuật, nguồn gốc của các thiết bị lắp đặt; quy trình vận hành…
  • Kết quả đánh giá hiệu suất của từng công đoạn xử lý được thực hiện thông qua việc đánh giá kết quả quan trắc nước thải, khí thải
  • Kết quả đánh giá sự phù hợp của toàn bộ hệ thống xử lý được thực hiện thông qua việc đánh giá kết quả quan trắc nước thải, khí thải
  • Kết quả đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải, khí thải
  • Mô tả các công trình thu gom lưu trữ CTR, CTNH và các Công trình, biện pháp BVMT khác
  • Các công trình bảo vệ môi trường của dự án đã được điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.
  • Chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành (khi dự án đi vào vận hành thương mại).

NĂNG LỰC CỦA VIECA

Là đơn vị thành viên của tập đoàn VINACONTROL, với hơn 10 năm kinh nghiệm, VIECA luôn nằm trong top những đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường tốt nhất.

CÁC NHIỆM VỤ LẬP HỒ SƠ XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BVMT ĐÃ THỰC HIỆN BỞI VIECA XEM THÊM TẠI ĐÂY