Các thủ tục môi trường đã được VIECA thực hiện như:

Danh mục các báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường

Danh mục các Giấy phép nhận chìm và Quyết định giao khu vực biển

Danh mục kế hoạch vận hành thử nghiệm các CTXLCT và Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT

Danh mục các Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Danh mục các Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Danh mục các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Danh mục các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Danh mục các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Danh mục các hồ sơ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Danh mục các báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Các nhiệm vụ quan trắc môi trường