Với tôn chỉ Đồng hành cùng Khách hàng để hướng tới mục tiêu ” Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường”, VIECA cung cấp một số dịch vụ về thủ tục môi trường như sau:

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT)

Giấy phép nhận chìm ở biển

Quyết định giao khu vực biển

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Quan trắc môi trường