GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

 ĐỐI TƯỢNG CẦN CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

 • Dự án đầu tư thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
 • Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật môi trường 2020 có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như quy định tại khoản 1 Điều 39 luật môi trường 2020.
 • Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 39 luật môi trường 2020 thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

 NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

 • Nội dung của giấy phép môi trường gồm các thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung cấp giấy phép môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường; thời hạn của giấy phép môi trường; nội dung khác (nếu có).

       Nội dung cấp phép môi trường gồm:

 • Nguồn phát sinh nước thải; lưu lượng xả nước thải tối đa; dòng nước thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải; vị trí, phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải;
 • Nguồn phát sinh khí thải; lưu lượng xả khí thải tối đa; dòng khí thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải; vị trí, phương thức xả khí thải.
 • Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung;
 • Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại
 • Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

      Yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm:

 • Có công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu; trường hợp xả nước thải vào công trình thủy lợi phải có các yêu cầu; trường hợp xả nước thải vào công trình thủy lợi phải có các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi;
 • Có các biện pháp, hệ thống, công trình, thiết bị lưu trữ, vận chuyển, trung chuyển, sơ chế, xử lý đáp ứng yêu cầu quy trình kỹ thuật và quản lý đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại;
 • Có kho, bãi lưu trữ giữ phế liệu đáp ứng quy định; hệ thống thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;
 • Có kế hoạch quản lý và giám sát môi trường, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; trang thiết bị, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, quan trắc môi trường.
 • Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải rắn nguy hại; cải tạo phục hồi môi trường; bồi hoàn đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường (nếu có).

     Thời hạn của giấy phép Môi trường

 • 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I
 • 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngay Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;
 • 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này;
 • Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định nếu chủ dự án, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm khu công nghiệp

 HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép Môi trường
 • Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trường
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Với tôn chỉ “Phát triển kinh tế gắn với Bảo vệ Môi trường” Chúng tôi luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong các nhiệm vụ: Báo cáo rà soát quy định liên quan tới lĩnh vực đầu tư, đánh giá tác động môi trường, các giấy phép nhận chìm ở biển, kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xả nước thải vào nguồn, giấy phép khai thác và sử dụng nước… v.v

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG VINACONTROL

Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 0912350908

E-mail: vieca@vinacontrol.com.vn