MỘT SỐ CÁC BÁO CÁO CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
CHO CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA MÀ VIECA ĐÃ THỰC HIỆN

 • Lập các báo báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội (ĐTM, ESIA, SA, RAP & EMDP) cho Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn- Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
 • Lập báo cáo EIA cho Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống hồ Triệu Thượng 1,2 xã Triệu Thượng, huyện  Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo EIA cho Tiểu dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ sông Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo EIA cho Tiểu dự án Kè bảo vệ xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo EIA cho Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Khe Tân, huyện Đại Lộc – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo EIA cho Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Chấn Sơn, huyện Đại Lộc – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo ESIA cho dự án Nâng cao an toàn đập (WB8/DRaSIP): cho tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cấp hồ Phú Vinh, thành phố Đồng Hới”
 • Lập báo cáo EMP cho Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống hồ Triệu Thượng 1&2, xã Triệu Thượng, huyện  Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo EMP cho Tiểu dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ sông Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo EMP cho Tiểu dự án Kè bảo vệ xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo EMP cho Tiểu dự án Xây dựng Đường cứu hộ cứu nạn cho huyện Hưng Nguyên (gồm Hưng Lam, Hưng Nhân, và Hưng Xuân) – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo EMP cho Tiểu dự án Xây Kè bảo vệ sông Cả đoạn qua xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo EMP cho Tiểu dự án Xây Kè bảo vệ sông Cả đoạn qua xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo EMP cho Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp đê sông Vách Bắc – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo EMP cho Tiểu dự án Xây đường cứu hộ cứu nạn nối với đường quốc gia 46 đi Thanh Lương, Nam Hưng – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo EMP cho Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Khe Tân, huyện Đại Lộc – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo EMP cho Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Chấn Sơn, huyện Đại Lộc – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo RAP cho Dự án Nâng cao an toàn đập (WB8/DRaSIP): cho tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cấp hồ Phú Vinh, thành phố Đồng Hới”
 • Lập báo cáo RAP cho Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống hồ Triệu Thượng 1,2 xã Triệu Thượng, huyện  Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo RAP cho Tiểu dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ sông Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo RAP cho Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn cho cụm hồ chứa nước: Bản Muỗng, Chõ Quang, Khe Lau, Khe Làng và Lách Bưởi – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo RAP cho Tiểu dự án Xây dựng Đường cứu hộ cứu nạn cho huyện Hưng Nguyên (gồm Hưng Lam, Hưng Nhân, và Hưng Xuân) – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo RAP cho Tiểu dự án Xây Kè bảo vệ sông Cả đoạn qua xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo RAP cho Tiểu dự án Xây kè bảo vệ sông cả đoạn qua xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo RAP cho Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp đê sông Vách Bắc – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo RAP cho Tiểu dự án Xây đường cứu hộ cứu nạn nối với đường quốc gia 46 đi Thanh Lương, Nam Hưng – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo RAP cho Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Khe Tân, huyện Đại Lộc – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo RAP cho Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Chấn Sơn, huyện Đại Lộc – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Lập báo cáo RAP cho Tiểu dự án Nâng cấp đê bờ Bắc sông Dinh – Dự án Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)
 • Gói thầu số 7 – Dịch vụ Tư vấn Chính sách an toàn – Giám sát tái định cư độc lập cho Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung
 • Lập báo cáo EMDP cho Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn cho cụm hồ chứa nước: Bản Muỗng, Chõ Quang, Khe Lau, Khe Làng và Lách Bưởi – Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz)