ĐƠN VỊ NÀO CẦN XIN GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 43, Luật Tài nguyên nước, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Theo quy định tại Khoản 2a, Điều 16, Nghị định 201/2013/NĐ-CP, các trường hợp sau không phải đăng ký, không phải xin phép: Khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 44 của Luật Tài nguyên nước;

THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Theo quy định tại Khoản 1c, Điều 21, Nghị định 201/2013/NĐ-CP, Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất có thời hạn tối đa là mười (10) năm, tối thiểu là ba (03) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là hai (02) năm, tối đa là năm (05) năm.

THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Thẩm quy định tại Điều 28, Nghị định 201/2013/NĐ-CP:

  1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên;
  2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp không quy định tại Khoản 1 Điều này.

NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, XÃ HỘI KHU VỰC KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT, HIỆN TRẠNG CÁC NGUỒN THẢI TẠI KHU VỰC KHAI THÁC.

  • Trình bày tổng quan về đặc điểm nguồn nước dưới đất và hiện trạng khai thác nước dưới đất, hiện trạng các nguồn thải, các vấn đề liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước dưới đất tại khu vực khai thác.
  • Trình bày cụ thể các nội dung, thông tin, số liệu về đặc điểm nguồn nước dưới đất, hiện trạng khai thác nước dưới đất, hiện trạng các nguồn thải trong khu vực khai thác.
  • Đánh giá, nhận xét xác định các yếu tố chủ yếu về đặc điểm nguồn nước dưới đất, hiện trạng khai thác nước dưới đất, hiện trạng các nguồn thải trong khu vực khai thác có ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến công trình, đến trữ lượng khai thác, chất lượng nước tại công trình.

CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI CÔNG TRÌNH

  • Trình bày tổng quan về hiện trạng công trình và tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất tại công trình qua các giai đoạn.
  • Trình bày cụ thể các nội dung về hiện trạng công trình, tình hình khai thác nước tại công trình.
  • Đánh giá, nhận xét, xác định các vấn đề chủ yếu liên quan đến hiện trạng công trình khai thác, tình hình biến đổi mực nước, chất lượng nước và các vấn đề khai thác, sử dụng nước tại công trình trong suốt thời gian vận hành công trình đến thời điểm đề nghị cấp phép.

CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH KHAI THÁC ĐẾN NGUỒN NƯỚC, MÔI TRƯỜNG, CÁC CÔNG TRÌNH KHAI THÁC VÀ KẾ HOẠCH KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

NĂNG LỰC CỦA VIECA

VIECA với đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm đã tạo được một niềm tin vững chắc cho khách hàng gần xa trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập hồ sơ môi trường và đặc biệt là tư vấn xin giấy phép khai thác nước ngầm. Sự tin tưởng và sử dụng dịch vụ của khách hàng đối với VIECA tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi đồng hành cùng các bạn.

Bên cạnh đó VIECA có thể chủ động trong việc lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường cho dự án nhờ có đầy đủ trang thiết bị và giấy chứng nhận “Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường” theo quy định tại Nghị định số 127/2014-NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ”

CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI VIECA XEM THÊM TẠI ĐÂY