KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ – TIỂU DỰ ÁN: ĐƯỜNG CỨU HỘ,CỨU NẠN THUỘC HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

Dự án: Quản lý thiên tai WB5/VN-HAZ

GIỚI THIỆU

Tiểu dự án“Đường cứu hộ, cứu nạn thuộc huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An” là một trong những tiểu dự án của tỉnh Nghệ An thuộc Hợp phần 4: Hỗ trợ đầu tư giảm thiểu rủi ro thiên tai cho các tiểu dự án (TDA) ưu tiên, trong Dự án Quản lý Thiên tai Việt Nam (VN-Haz/WB5) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.