Thông báo

Thông báo về việc thời hạn hết hiệu lực của Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT và việc dừng không tiếp nhận hồ sơ Tham vấn ý kiến đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết và Đề án bảo vệ môi trường đơn giản sau ngày 01/4/2018

Nội dung thông báo:

Căn cứ Điều 22, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường:

Đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì trong thời hạn tối đa là ba mươi sau (36) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (Kể từ ngày 01/4/2015) phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau đây:

–           Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất twong đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Nghị định này gửi tới cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định này để tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

–           Lập đề án bảo vệ môi trường đối với cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này gửi tới cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 để đăng ký;

Theo Điều 3 và Điều 10 của Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản như sau:

–      Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi tắt là cơ sở) đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;

–      Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản: Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

Theo quy định trên, sau ngày 01/4/2018 sẽ hết thời bạn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định. Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, Công ty CP Tư Vấn và Thẩm Định Môi Trường Vinacontrol thông báo:

  1. Chủ đầu tư các dự án, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phường chưa có thủ tục pháp lý môi trường (thuộc đối tượng nêu trên), khẩn trương lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật trước ngày 01/4/2018.
  2. Kể từ ngày 01/4/2018, Công ty CP Tư Vấn và Thẩm Định Môi Trường Vinacontrol ngừng tư vấn hồ sơ Tham vấn ý kiến đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo thẩm quyền.
  3. Kể từ ngày 01/4/2018, Công ty CP Tư Vấn và Thẩm Định Môi Trường Vinacontrol ngừng tư vấn hồ sơ đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo thẩm quyền xác nhận.

Công ty CP Tư Vấn và Thẩm Định Môi Trường Vinacontrol thông báo tới quý khách hàng!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.